QUY ĐỊNH SỬ DỤNG SỔ CHẤM CÔNG

Mọi thành viên đã đăng ký đều có thể sử dụng Sổ Chấm Công - Vì vậy, để phù hợp với tiêu chuẩn chung khi sử dụng Ứng dụng Sổ Chấm Công, quý vị cần tuân thủ theo Quy định sử dụng Sổ Chấm Công sau đây:

Định nghĩa thuật ngữ:
- Đơn vị: Là các cá nhân, tổ chức sử dụng Sổ Chấm Công để quản lý và thu nhận số liệu chấm công của một nhóm, hay toàn thể cán bộ công nhân viên...
Quy định chung
Các nội dung cấm: Xử lý vi phạm

Người dùng vi phạm một trong các quy định trên hoặc liên quan đến quy định pháp luật không cho phép, thì phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, Sổ Chấm Công sẽ tiến hành một số biện pháp xử lý phù hợp như xóa, khóa tài khoản..., yêu cầu đơn vị đền bù thiệt hại nếu có,v.v...

Công bố thông tin

Ứng dụng Sổ Chấm Công hoạt động dựa trên tiêu chí cung cấp tiện ích cho người sử dụng và giúp đơn vị thống kê, thu thập dữ liệu chấm công...

Vì vậy trên cơ sở này, Đơn vị khi đăng tải thông tin hoặc thu thập dữ liệu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì đã đăng tải hay thu thập và Đồng ý để hệ thống Sổ Chấm Công lưu trữ thông tin và xử lý dữ liệu trong phạm vi hoạt động của mình...

* Quy định này có thể được cập nhật quy định mới hơn mà không cần báo trước.